Kandidaat privacykennisgeving - Stobart Europe

Kandidaat privacy-kennisgeving - Stobart Europe

Wat is het doel van dit document?

Stobart Europe en haar dochterondernemingen zijn een “gegevensbeheerder”. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het bepalen van hoe we persoonlijke informatie over u bewaren en gebruiken. U wordt gevraagd om deze privacyverklaring te lezen omdat u solliciteert bij ons (hetzij als werknemer of contractant). Het maakt u bewust van hoe en waarom uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt, namelijk met het oog op de rekruteringsoefening, en hoe lang deze gewoonlijk zal worden bewaard. Het biedt u bepaalde informatie die moet worden verstrekt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (GDPR).

Gegevensbeschermingsbeginselen

We houden ons aan de wet en beginselen inzake gegevensbescherming.

Hoe we informatie over u zullen gebruiken

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen om:

  • Uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor de vacante functie te beoordelen.
  • Referenties na te vragen.
  • Te communiceren over het rekruteringsproces.
  • Gegevens bijhouden gerelateerd aan de selectieprocessen.
  • Voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten.

We moeten ook uw persoonlijke gegevens verwerken om te beslissen of we een arbeidsovereenkomst met u aangaan.

Het delen van gegevens

Waarom zou u mijn persoonlijke informatie met derden kunnen delen?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden voor de doeleinden van het verwerken van uw aanvraag.  Al onze externe serviceaanbieders en andere entiteiten in de groep zijn verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met ons beleid. We staan niet toe dat onze externe serviceproviders uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden. We staan alleen toe dat ze uw persoonlijke gegevens verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Dataveiligheid

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers, contractors en andere derden die een zakelijke need-to-know hebben. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in onze instructies en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermeende inbreuken op de gegevensbeveiliging en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een vermoede schending wanneer dit wettelijk verplicht is.

Dataretentie

Hoe lang gebruikt u mijn informatie voor?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan 12 maanden nadat we u onze beslissing hebben meegedeeld over U al dan niet weerhouden werd voor een vacature. Na deze periode zullen we uw persoonlijke gegevens veilig vernietigen in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring.

Rechten van toegang, correctie, verwijdering en beperking

Als u uw persoonlijke gegevens wilt controleren, verifiëren, corrigeren of wilt wissen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wilt verzoeken dat we een kopie van uw persoonlijke gegevens naar een andere partij overdragen, neem dan contact op met hr_belgium@eddiestobart.eu

Recht om toestemming te herroepen

Toen u zich kandidaat stelde voor deze vacature, heeft u ons toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de aanwervingsproeven.

U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor verwerking voor dat doel in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact opnemen met hr_belgium@eddiestobart.eu.

Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen we uw aanvraag niet langer verwerken en zullen wij, behoudens ons bewaarbeleid, uw persoonlijke gegevens veilig verwijderen

Als u vragen of opmerkingen heeft over een van bovenstaande, neem dan contact op met hr_belgium@eddiestobart.eu